Logistiklösningar som lyfter hela din verksamhet och ger resultat i flera steg

Med fyra olika produkter som bas, skapar Idnet lösningar för lönsam logistik i butik och lager. Genom dessa standardiseras och effektiviseras arbetsrutiner vilket genererar både nöjdare kunder och personal samt ökad lönsamhet.

Idnet Retail
är en applikation som integreras med befintliga system och som med hjälp av handdatorer ger tillgång till systeminformationen direkt ute på butiksgolvet.

Idnet Warehouse User Mobility är motsvarande avsedd för arbetsrutiner i lager och används tillsammans med hand- och truckdatorer.

Idnet Voice är en applikation för röststyrning, s.k. pick-by voice. Röststyrning används ofta i lager med högfrekventa plock.

Idnet Warehouse Management är ett WMS-system som vi erbjuder tillsammans med Manhattan Associates. Systemet lämpar sig för verksamheter med komplexa varuflöden där full visibilitet och flexibilitet är viktigt. Förmåga att hantera omnikanaler är en av flera anledningar till att WMS-systemet är det mest använda systemet i världen.

En lösning från Idnet kan variera i storlek och omfatta allt från konsulttjänster som analys, projektledning och rådgivning till teknisk lösning, service och support. Kundens typ av verksamhet, vilka krav den ställer och vilka mål som skall uppfyllas styr sedan innehållet och omfattningen av den levererade lösningen.

Oavsett så utgår vi alltid från ett användarperspektiv. Resultatet blir ett arbetsflöde som är anpassat efter organisationen och inte tvärt om.
Det är ganska unik.

Resultaten hos våra kunder talar sitt tydliga språk, vi kan hjälpa dig att höja kvaliteten med minst 50% och samtidigt öka effektiviteten med upp till 30%.

Vårt åtagande stannar aldrig efter första leveransen utan utvecklas över tid. När du anlitar oss får du inte vara en teknikleverantör utan en långsiktig samarbetspartner. 


Nöjda kunder i hela kedjan – våra referenser bekräftar vårt kvalitetsmål

Nöjd eller inte? I grund och botten är det ganska enkelt. Allt handlar om den upplevda kvaliteten. Har man fått det man förväntat sig på det sätt man önskade? Att kvaliteten på slutresultatet speglar kvaliteten på samarbete och arbetsmetoder tänker vi på hela tiden.

Ett förenklat varuflöde innebär i förlängningen nöjdare slutkunder. De produkter din kund vill ha finns tillgängliga på rätt plats, i rätt tid, till rätt pris.
Våra leveranser påverkar alla led av din verksamhet. De ger en mer engagerad personal och en ökad service gentemot dina kunder. Med ökad kontroll på varuflödet kan du hålla ett lager som passar din verksamhet vilket leder till en minskad kapitalbindning. De förenklar arbetsrutinerna och leder till mindre fel och minskade hanteringskostnader för returer och transporten av dessa. Tiden du sparar kan du lägga på att serva din kund och öka försäljningen.

Vi vet att våra lösningar gör skillnad och skapar värde och är viktiga verktyg hos våra kunder. Vår ambition är dessutom att du som kund ska vara så nöjd med vårt arbete att du ska vilja agera referens. Vi har samlat några exempel från nöjda kunder och deras olika lösningar och hur vi hjälpt dem förbättra kundservicen och bidragit till ökad tillväxt. Läs bl.a om hur vi effektiviserade Volvo Personvagnars monteringsfabrik och centrallager för reservdelar.

 

 

 

På Idnet är vi noga med att leverera högsta kvalitet. Vi är sedan flera år tillbaka certifierade enlighet  ISO 9001. Att kontinuerligt ifrågasätta, mäta och utveckla våra arbetsrutiner är en självklarhet. Våra projektledare har det övergripande ansvaret för kvaliteten i kundprojekten. De kontrollerar att arbetet flyter på som det ska, koordinerar resurser och ser till att tidsplan, målsättningar och kvalitetsmålet; nöjda kunder, efterföljs.
Kvalitet är också avgörande när det gäller vårt hårdvarusortiment. Det består av noggrant utvalda produkter och beprövad teknik från världsledande tillverkare. Vilka vi arbetar med hittar du här!

Miljön vinner också

Våra lösningar ger även effekt i ditt miljöarbete.
En effektiv IT-logistik ger mindre miljöpåverkan.
Miljön finns med under hela vår arbetsprocess och vi hjälper dig gärna att hitta effekter även ur ett miljöperspektiv.

Som partner och leverantör skall vi själva använda metoder för att minimera den miljöbelastning vår verksamhet genererar. Vi ställer rätt höga krav på miljömedvetenheten hos våra leverantörer, underkonsulter och samarbetspartners. Målet är att samarbeta i den mån det är praktikst möjligt, med enbart med ISO- eller miljöcertifierade företag.  Det går faktiskt riktigt bra. Det finns idag en mycket hög miljömedvetenhet hos de flesta organisationer.
Att beakta miljöaspekter vid val av egen utrustning och produkter i vårt sortiment är givet.

Vår miljöpolicy

  • Vi beaktar miljöaspekter vid val av utrustning och produkter.
  • Vårt miljöarbete och miljöledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.
  • Vi källsorterar avfall.
  • Vi ställer krav på miljömedvetenhet hos våra leverantörer, underkonsulter och samarbetspartners.
  • I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underkonsulter.
  •  Vi skall uppfylla alla tillämpliga lagar och myndighetskrav samt vår policy.

Självklart är vi ISO certifierade.

FNs Global Compact

Idnet AB har skrivit under FN:s Global Compact,  som är ett internationellt intiativ uttryckt i 10 principer riktat mot företag gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.

Globalcompact

Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Genom att underteckna Global Compact förbinder sig Idnet AB att realisera och integrera de tio principerna samt att årligen rapportera hur arbetet med dessa ansvarsfrågor implementeras. I Sverige finns ca 160 aktiva företag anslutna till intiativet som idag finns implementerat i företag och organisationer i 145 länder världen runt.

Läs mer om UN Global Compact och de tio principerna på UN Global Compacts hemsida, www.unglobalcompact.org.

Principerna som vi följer:

• Respektera internationella mänskliga rättigheter.
• Försäkra sig om att det egna företaget inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
• Upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar.
• Avskaffande av alla former av tvångsarbete.
• Faktiskt avskaffande av barnarbete.
• Avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
• Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
• Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.
• Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
• Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.


Kommentarer inaktiverade.