För en hållbar värdekedja

Affärskritik och Antikorruption

Affärskritik och antikorruption är grundläggande principer som är nödvändiga för att för att bygga förtroende och hållbara affärsrelationer. Vi är starkt engagerade i att följa höga etiska standarder och arbeta proaktivt för att förhindra korruption i alla våra verksamhetsområden.

För att upprätthålla vår integritet och ansvarsfullhet har vi implementerat ett spektrum av åtgärder och riktlinjer. För det första har vi en tydlig och utförlig policy som förbjuder korrupta handlingar, oegentligheter och osaklig fördelning av förmåner inom vårt företag. Denna policy sträcker sig också till våra leverantörer och distributörer, där vi förväntar oss att de följer liknande etiska principer.

Vi genomför regelbundna interna revisioner och kontroller för att säkerställa att våra verksamhetsprocesser och affärsbeslut är transparenta och följer högsta standarder av rättvisa och ärlighet. Vi främjar också en företagskultur där anställda uppmuntras att rapportera eventuell oegentlighet eller misstänkt korruption, enligt visselblåsarlagen, och vi garanterar skydd för de som väljer att göra sådana rapporter.

Vi tror att affärskritik och antikorruption är grundläggande för att bygga och upprätthålla långsiktiga, trovärdiga och hållbara affärsrelationer. Genom att vara etiskt ansvariga och stå fast vid våra principer är vi övertygade om att vi kan fortsätta att vara en pålitlig och respekterad partner och bidra till en rättvis och korruptionsfri affärsmiljö.

Kontinuerlig intressentdialog

Generellt sett är värdekedjan för elektronik- och IT-produkter lång och komplex med en stor mängd underleverantörer involverade från utvinning av råmaterial i gruvor till komponenttillverkning och den slutliga sammansättningen i fabriker. Värdekedjan är global och IT-branschen domineras av ett fåtal globala företag. Mellan varje led sker transport av materialet mellan eller inom de länder där produktionen av olika komponenter sker.

De främsta generella riskerna i värdekedjan inom IT är kränkning av mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter, negativ klimatpåverkan i utvinningen av råmaterial och materialframställning, samt korruption, främst kopplat till gruv- och oljeindustrierna.

På Idnet har vi en djupt förankrad övertygelse om att hållbarhet är en gemensam strävan som bör involvera inte bara vårt eget företag utan också våra leverantörer och distributörer. Vi värdesätter en god dialog och ett nära samarbete med dessa viktiga partners när det gäller att främja hållbarhet och mänskliga rättigheter i vår leveranskedja. Detta följs upp av våra kontinuerliga leverantörsbedömningar.

Vi strävar efter att etablera öppna och förtroendefulla relationer med våra leverantörer och distributörer, och en central del av den dialogen handlar om hållbarhet. Vi delar våra egna hållbarhetsmål och förväntningar och uppmanar våra partners att göra detsamma. Genom att vara tydliga om våra förväntningar och mål kan vi arbeta tillsammans för att säkerställa att vår leveranskedja är hållbar och ansvarsfull.

Dessutom är det viktigt för oss att vara medvetna om och följa alla tillämpliga lagar och regler inom hållbarhetsområdet. Detta säkerställer att vi inte bara följer de bästa praxisen utan också uppfyller de rättsliga kraven. Våra ställningstaganden, policies och förväntningar på samarbetspartners och medarbetare har vi sammanfattat i vår uppförandekod, Idnet Code of Conduct. Här kan du läsa och ladda ner vår Code of Conduct.

Kontaktinformation
Vi på Idnet är måna om att ha bra relationer med våra kunder, partners och övriga intressenter för att skapa värden gemensamt. Kontakta oss gärna om ni har frågor eller synpunkter gällande innehållet i vår Code of Conduct, våra policies och rutiner och hur vi lever upp till era förväntningar. Kontaktinformation finns i uppförandekoden.