Hållbarhet. Det enda hållbara.

Under de senaste åren har miljö- och hållbarhetsfrågor fått allt mer fokus. Idag läggs betydligt mer vikt på att verksamheter skall vara hållbara än vad det gjordes tidigare. Vi på Idnet har alltid haft en stor passion för dessa frågor. Vi agerar alltid utifrån hållbarhetsperspektiven, det är en grundpelare inom alla ekvationer vi ställs inför.
Vår vision är att förenkla vardagen utan negativ påverkan för kommande generationers välmående. Det är något som vi arbetar med på flera olika sätt.

Vilken koppling ni än har till Idnet så har vi alltid tänkt på hur vi ska gynna er hållbarhetsmässigt. På vilket sätt beror på förutsättningar och vad det är vi samarbetar om. Det kan vara att lösningen genererar färre returer vilket minskar era utsläpp och indirekta och direkta kostnader kopplat till detta. Det kan vara att hårdvaran bidrar till bättre ergonomi vilket skapar en bättre arbetsmiljö med färre belastningsskador och sjukskrivningar som följd. Det kan vara att vi granskar våra leverantörer så de uppfyller de krav ni ställer på dem utifrån affärsetik och mänskliga rättigheter. Eller några helt andra saker.  Du kan dock alltid vara säker på att vårt samarbete bidrar till ert egna hållbarhetsarbetet.  Självklart är vi ISO-certifierade.

Motorn i hållbarhetsarbetet är vårt engagemang i UN Global Compact – FN:s frivilliga initiativ för hållbart företagande. Initiativet består av tio principer som grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. I Sverige har cirka 320 företag anslutit sig och Idnet blev medlem 2013.

Läs mer om de tio principerna på UN Global Compacts hemsida.

Idnet Code of Conduct, vår Uppförandekod

Våra ställningstaganden, policies och förväntningar på samarbetspartners och medarbetare har vi sammanfattat i vår uppförandekod, Idnet Code of Conduct. Här kan du läsa och ladda ner vår Code of Conduct.

Dialog och kontaktinformation
Vi på Idnet är måna om att ha bra relationer med våra kunder, partners och övriga intressenter för att  skapa värden gemensamt. Kontakta oss gärna om ni har frågor eller synpunkter gällande innehållet i vår Code of Conduct,  våra policies och rutiner och hur vi lever upp till era förväntningar. Kontaktinformation finns i  uppförandekoden.

Du måste acceptera marknadsförings-cookies för att kunna se det här videoklippet.

Vi tar ansvar

Vi tycker att det är viktigt att  bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi på många sätt och en del av detta arbete är samarbeten med och sponsring av organisationer som vi känner lite extra för, t.ex. Team Rynkeby/Barncancerfonden, Jontefonden, Hand in Hand, WWF, SOS Barnbyar och Röda Korset. Dessutom brukar vi stödja Enkronasmatcher och lokala ungdomslag. Vi har även ett samarbete med Ung Företagsamhet, vars verksamhet syftar till att stötta unga entreprenörer. Vårt producentansvar för elektronik, batterier och förpackningar tas genom anslutning till Elkretsen och FTI.

Vår miljöpolicy

Idnet skall sträva efter att vara en klimatneutral verksamhet. Med detta menas att vi i vårt dagliga arbete alltid ska ha människor och miljö i åtanke. Vår största miljöpåverkan sker genom resor och transporter som vi genomför när vi besöker kunder och skickar iväg och tar emot leveranser. För att bli en klimatneutral verksamhet ska vi;

· hushålla med råvaror, vatten och energi och i första hand använda mer miljövänligare alternativ, exempelvis förnybara källor.
· omhänderta vårt verksamhetsavfall på ett riktigt sätt.
· följa och bevaka miljömedvetenheten hos våra leverantörer, tillverkare och underkonsulter.
· hjälpa våra kunder i deras miljöarbete.
· skapa medvetenhet hos våra medarbetare.
· kompensera verksamhetens negativa påverkan gällande växthusgaser enligt Scope 1 och Scope 2.
· uppfylla alla tillämpliga lagar och myndighetskrav.
· arbeta med att ständigt förbättra vår miljöprestanda och förebygga föroreningar i vatten och luft.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.