Klimat och miljö

Minskat klimatavtryck

Vi ser till klimatpåverkan från hela vår värdekedja, det vill säga den påverkan vi ger upphov till hos våra leverantörer, den vi själva har i vår egen verksamhet samt de utsläpp som sker från användningen av våra produkter och tjänster.

Vår ambition är att bli en klimatneutral verksamhet, vilket betyder att vi ska ha netto noll utsläpp av växthusgaser på bolagsnivå. Det innebär att de utsläpp vi har ska balanseras, eller återbetalas, av olika klimatgynnande åtgärder. Vår största miljöpåverkan sker genom resor och transporter som vi genomförs när vi besöker kunder och skickar i väg och tar emot leveranser. För att bli klimatneutrala behöver vi minimera utsläpp av växthusgaser inom de områden vi har störst möjlighet att påverka: transporterenergi och avfall.

För att säkerställa att vårt hållbarhetsarbete går i linje med 1,5 graders-målet och Parisavtalet, har vi utformat följande klimatmål:

  • Vår verksamheten ska vara klimatneutral senast 2025 (Scope 1 och 2 enligt standarden GHG protokollet)
  • Våra indirekta utsläpp ska ha en minskning på 50% senast 2030 (Scope 3).

För att kunna minska våra indirekta utsläpp, är vår långsiktiga ambition att förbättra hållbarheten genom hela värdekedjan och vi arbetar kontinuerligt med att kartlägga vårt totala klimatavtryck. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och distributörer att de går i linje med våra värderingar och mål. För att öka transparensen vill vi inleda mätningar och uppföljningar av vår klimatpåverkan, grundade på faktiska utsläpp, och gradvis överge schablonmässiga bedömningar baserade på utgifter (inköpsdata). Det innebär att vi måste aktivt begära och samla in klimatdata från våra leverantörer i ökad omfattning.

Vår miljöpolicy

Ett sätt för oss att reducera våra utsläpp är genom att följa vår miljöpolicy. Alla medarbetare får en genomgång av Idnets miljöpolicy vid anställning och är i sitt dagliga arbete ansvariga för att:

  • Hushålla med råvaror, vatten och energi och i första hand använda mer miljövänligare alternativ, exempelvis förnybara källor.
  • Omhänderta vårt verksamhetsavfall på ett riktigt sätt.
  • Kompensera verksamhetens negativa påverkan gällande växthusgaser.
  • Följa och bevaka miljömedvetenheten hos våra leverantörer, tillverkare och underkonsulter.
  • Hjälpa våra kunder i deras miljöarbete.
  • Skapa medvetenhet hos våra medarbetare.
  • Arbeta med att ständigt förbättra vår miljöprestanda och förebygga föroreningar i vatten och luft.
  • Uppfylla alla tillämpliga lagar och myndighetskrav.

Underhåll och Återvinning

Vi sätter kundernas behov och miljöhänsyn högt på agendan när det gäller att förlänga livslängden på våra produkter och tjänster. Genom vårt engagemang för hållbarhet och kundtillfredsställelse strävar vi efter att inte bara erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster, utan även att säkerställa att de fortsätter att prestera och vara relevanta under lång tid.

För att uppnå detta erbjuder vi omfattande service- och underhållslösningar som syftar till att förlänga livslängden och förbättra prestandan hos våra produkter. Vår serviceavdelning är dedikerad till att stödja våra kunder genom att erbjuda snabb och pålitlig service samt underhåll. Genom att utföra regelbundna kontroller och reparationer ser vi till att våra produkter förblir i optimalt skick och kan användas under många år framöver.

För att minska vårt ekologiska fotavtryck, har vi även en starkt förankrad återvinningskultur där vi strävar efter att återvinna komponenter och material från äldre produkter. Genom att ta ansvar för våra produkters livscykel och använda dem till sista möjliga stund minskar vi avfallet och minimerar vår påverkan på miljön.