Strategi och fokusområden

Vår hållbarhetsstrategi

Tillsammans, som människor, medarbetare och företagspartners har vi ett gemensamt ansvar att göra vår värld en bättre plats och att bygga för en hållbar framtid. På Idnet har vi alltid haft en stor passion för detta.

Motorn i hållbarhetsarbetet är vårt engagemang i UN Global Compact – FN:s frivilliga initiativ för hållbart företagande. Initiativet består av tio principer som grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. I Sverige har cirka 550 företag anslutit sig och Idnet blev medlem 2013.

Läs mer om de tio principerna på UN Global Compacts hemsida.

Vår hållbarhetsstrategi och våra hållbarhetsmål baseras på

  • vår påverkan och vårt ansvar utifrån olika hållbarhetsaspekter
  • krav och förväntan från våra intressenter

För att förstå vår påverkan gör vi olika utredningar och beräkningar, t.ex. miljöutredningar, klimatberäkningar, riskanalyser av mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och arbetsmiljö.

För att förstå våra intressenters krav och förväntan på oss har vi löpande dialoger med medarbetare, leverantörer, kunder, kunders kunder, myndigheter, skolor, ägare och NGOs.

Vårt hållbarhetsarbete präglas av systematik, och av kontinuerlig utveckling med hjälp av ISO-standarder.

Våra fokusområden

Här nedan presenteras våra tre centrala fokusområden inom ESG (Environmental, Social, Governance). Om du är intresserad av att veta hur vi aktivt arbetar med dessa områden och implementerar ESG-principer, kan du klicka dig vidare och läsa mer.