Trendspaning 20.12.21

Ho Ho Ho…. 2022 står för dörren

Det lackar mot jul och det är tid att summera ännu ett händelserikt år. Pandemin har på olika sätt fortsatt att prägla detaljhandeln och förändringstrycket de senaste två åren har verkligen varit stort. Förutom de direkta effekterna av pandemin har utmaningar runt leveranskedjor och förändrade konsumentbeteenden präglat förutsättningarna för handelns aktörer. Vi vill med den här spaningen summera några av våra intryck från året som gått och samtidigt så smått börja blicka fram mot 2022.

Tolv spaningar om handelns utveckling
Under året har vi reflekterat över utvecklingen i handeln genom tolv spaningar kring ämnen och frågeställningar vi tyckt känns viktiga att förstå. I början av året publicerade vi ett white paper där vi summerade insikterna från NRF Retails BIG Show 2021 som detta år genomfördes digitalt. Konferensen handlade till stor del om hur pandemin hade förändrat detaljhandeln under 2020 och vilka tidiga exempel på framgångsfaktorer kring hanteringen av pandemin man kunde peka på. Hur hade konsumenternas beteenden förändrats och vad hade företag och varumärken gjort för att hantera konsekvenserna lokalt och globalt? Och vilka tidiga tecken på bestående förändringar kunde man skönja? Har du inte läst hela spaningen kan vi rekommendera den som julläsning.

Ett flertal spaningar under året har behandlat den fysiska butikens förändrade förutsättningar ur lite olika perspektiv. Under ett år då näthandeln fortsatt växa kraftigt utmanas och förändras den fysiska butikens syfte och roll. En central insikt som successivt vuxit fram är att näthandelns logik blir alltmer normerande och att den fysiska butiken behöver anpassas för att passa in i denna förändring. Samtidigt avslöjade den globala e-handelsjätten Amazon under augusti att de planerar att öppna ett antal varuhusliknade butiker framöver vilket indikerar att ryktet om den fysiska butikens död är överdrivet.

Slutsatsen är att näthandeln och de fysiska butikerna kommer att leva sida vid sida under överskådlig tid framöver. Nyckeln handlar om att etablera en teknikinfrastruktur som kan möta de växande kraven på flexibilitet, smidighet och skalbarhet och därmed kunna leverera sömlösa, personliga shoppingupplevelser i både digitala och fysiska kanaler. Räkna med att det behovet blir allt viktigare och att fortsatt implementering av omnikanallösningar kommer vara högaktuellt även under 2022.

Utvecklingen av ultrasnabba leveranser
I en annan spaning reflekterade vi kring hur konsumenternas förväntningar på snabba leveranser hela tiden tycks öka. Detta är en utveckling som delvis drivs från utbudssidan, där nya disruptiva marknadsaktörer pushar gränserna för hur snabbt produkter kan levereras. Under pandemin har mat på nätet fått en rejält boost och det är till stor del inom dagligvaruhandeln och restaurangsektorn som utvecklingen av ultrasnabba leveranser nu sker i våra storstäder.

Konsumenterna brukar snabbt vänja sig vid nya standarder och en fråga vi ställde oss var i vilken utsträckning ultrasnabba leveranser också på sikt kommer att prägla andra segment inom handeln? Även denna trend driver på utvecklingen mot en mer sömlös integrering mellan företagens olika kanaler. I en efterföljande spaning drev vi tesen att den fysiska butikens delvis nya roll därför blir att fungera som en lokal hubb för att hantera leveranser och returer från företagens primära tillväxtkanal, d.v.s. näthandeln. Man skulle kunna sammanfatta det som att näthandeln driver utvecklingen vad gäller transaktioner medan butikerna får en allt viktigare roll i att hantera olika former av interaktioner. En utveckling i denna riktning väcker i sin tur också frågor kring om de KPI:er retailers använder för fysiska butiker är relevanta och framtidssäkrade?

Hållbarhetsfrågorna växer i betydelse inom handeln
Två av årets spaningar berörde ämnet hållbarhet, ett ämne som blivit alltmer centralt inom handeln. Det är tydligt att hållbarhetsfrågorna gått från att primärt handla om den miljöpåverkan som leveranser och returer har till att beröra i stort sett samtliga delar av företagens värdekedjor. Att minska den direkta miljöpåverkan är viktigt med tanke på klimatförändringarna men frågor som rör social och ekonomisk hållbarhet har också vuxit i betydelse. Det ställs också högre krav på att inte enbart redovisa det egna företagets direkta miljöpåverkan utan även den indirekta påverkan som verksamheten ger upphov till. Sammanfattningsvis kan man konstatera att förväntningarna och kraven på att både inta en mer holistisk syn samt att agera proaktivt kring hållbarhetsfrågor växer, inte minst från konsumenternas sida.

Digitaliseringen tuffar på…
Vi kan vara säkra på att digitaliseringen av samhället kommer att fortsätta under många år framöver. Det blir extra tydligt om man skulle ställa sig den närmast absurda frågan; när blir digitaliseringsarbetet egentligen klart? Och hur ser det ut när allt är klart? Svaret är rimligtvis att det är en ständig förändringsprocess där företag på ett övergripande plan fokuserar på att leverera två typer av värden för konsumenter; antingen skapa en effektivare vardag och därigenom göra människors liv enklare eller att skapa fördjupade upplevelser och därmed göra människors liv mer roligare och lustfyllt.

Digitaliseringen bidrar till bådadera och i linje med det resonemanget skrev vi två spaningar om att handeln parallellt utvecklas åt lite olika håll. Den ena spaningen hade titeln ”Metavending” och beskrev en utveckling mot alltmer automatiserade butiker och ”scan & go”-lösningar. Den superrationella och effektiva butiken där kunden klarar sig alltmer på egen hand. Den andra spaningen handlade om ”Metaverse” och de nya möjligheter som skapas genom att leverera digitala upplevelser, både på kort och lång sikt. Denna utveckling är både svindlande och spännande och Metaverse-spaningen är också rekommenderad julläsning som leder till både reflektion och eftertanke kring vad framtidens internet kan komma att innebära för handeln.

Vi fortsätter att reflektera och spana under 2022!
Så här års brukar det publiceras mängder av listor och förutsägelser för hur det kommande året ska bli och i mitten av januari är det åter dags för NRF Retails BIG Show. Temat för konferensen är ”Accelerate”. Vi kommer att bevaka vad som sägs och skrivs om detta och mycket annat och tänker under det kommande året fortsätta att dela med oss av våra tankar kring detaljhandelns utveckling i form av nya spaningar.

Med dessa rader vill vi avsluta med att önska en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!